Aan de hand van een woordenboek willen wij de basis van onze werkwijze duidelijk maken. Wij menen dat wij met de uitleg van enkele woorden voldoende duidelijk kunnen maken. Daarom presenteren wij u op de volgende pagina’s:

De tien van Zenit

Laat u meenemen door onze woordenlijst.

samenwerken

sa men wer ken

            /s’amə(n)wεrkə(n)/

            onovergank. werkw.; werkte samen, h. samengewerkt

met elkaar, met verenigde krachten werken, gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken, coöpereren, samendoen

Samenwerken is een belangrijk woord in ons woordenboek. Samenwerken betekent samen aan een doel werken. Die samenwerking gaan een werknemer en een werkgever aan op het moment dat er een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De werknemer levert daarbij werk c.q. inspanning en de werkgever betaalt hem of haar daarvoor. Gewoon een afspraak dus. In sommige situaties, zoals bij ziekte of andere inzetbaarheidvraagstukken, blijkt deze wederzijdse verplichting wat gecompliceerder te liggen. Wij willen werknemer en werkgever graag helpen, met behulp van heldere communicatie en onze deskundigheid, om ook in deze situaties goed samen te blijven werken.

communicatie

com mu ni ca tie (de ~ (v.), ~s)

            /kcmynik’a(t)si/

    uitwisseling van informatie, overleg

Communicatie vinden wij een sleutelwoord. In de eerste plaats omdat communicatie tussen werknemers onderling en tussen werknemer en  werkgever zo veel mogelijk helder en consistent moet zijn. Veel onduidelijkheid met betrekking tot inzetbaarheid of met betrekking tot het maken van afspraken ontstaat door niet-optimale communicatie. In de tweede plaats is communicatie van onze kant een belangrijk speerpunt. In onze werkwijze streven we open en heldere communicatie na, waarbij wij eenduidig zijn in onze communicatie en berichtgeving naar zowel de werkgever als de werknemer alsook andere organen, zoals een ondernemingsraad. Onze ervaring is dat een heldere en eenduidige communicatie tussen alle partijen leidt tot betere samenwerking  en meer tevredenheid.

coachen

coa chen

            /k’otsf(n)/

            overgank. werkw.; coachte, h. gecoacht

     begeleiden, opleiden, helpen

Wij hechten grote waarde aan het begeleiden en helpen van werknemer en leidinggevende bij het oplossen van inzetbaarheidvraagstukken. Hierbij vormen het verhelderen van de wederzijdse verantwoordelijkheid en het elkaar daarop aanspreken belangrijke onderdelen van onze aanpak. Onze ervaring leert dat het leggen en nemen van die verantwoordelijkheid niet altijd even duidelijk gebeurt en daarom begeleiding behoeft. Wij investeren in dit proces door zowel de leidinggevende als de werknemers daarin te coachen met als doelstelling dat zij beter in staat zijn een inzetbaarheidsvraagstuk gezamenlijk op te lossen. Het resultaat is een door beide partijen gedragen oplossing, die in onze ogen vele malen beter is dan een door een derde opgelegde oplossing. Daarom besteden wij bij onze aanpak veel aandacht aan dit proces. Uiteindelijk zal het zelfoplossend vermogen van werknemer en leidinggevende toenemen.

resultaat

re sul taat (het ~ (o.), ~taten)

            /rezJlt’at/

wat door een doelgerichte handeling, proces, werking wordt opgeleverd, wat erdoor ontstaat ; positieve uitkomst; prestatie

Wij werken graag resultaat gericht. Dit betekent dat wij samen met onze gesprekspartner c.q. klant willen verhelderen welk doel we samen nastreven. Daarbij is de samenwerking met de klant en het maken van gemeenschappelijke afspraken onontbeerlijk. Uiteindelijk is ons doel om samen naar een resultaat te werken, welke tot een ieders tevredenheid leidt. Wij vinden het belangrijk om niet ‘de dokter die elke week komt kijken wie er nu weer ziek zijn’ te zijn en aan de hand daarvan meer of minder weken ‘ziekte uit te delen’. Wij willen graag samen met de leidinggevende en de werknemer streven naar optimale inzetbaarheid en naar een zo optimaal mogelijk resultaat. Dit bereiken we door in individuele situaties een goed en helder advies te geven, maar ook door een organisatie te ondersteunen in het ontdekken en implementeren hoe er met inzetbaarheid omgegaan kan worden.

verantwoordelijkheid

ver ant woor de lijk heid (de ~ (v.), ~heden)

            /vfrlntw’ordflfkheit/

het verantwoordelijk-zijn, verplichting tot rekenschap; de taak, de plicht goed voor iets te zorgen

Bij onze werkwijze nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wij staan voor het resultaat dat we met u hebben afgesproken. Omdat wij onze verantwoordelijkheid hierin uiterst serieus nemen, mogen wij daar ook op worden aangesproken. Het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid is een onderdeel van de verantwoordelijkheid zelf. Bij onze werkwijze past echter ook het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van een werknemer en van de leidinggevende. In een situatie van verminderde inzetbaarheid mag verwacht worden dat een werknemer het uiterste zal doen om toch zo optimaal mogelijk te presteren. Van een leidinggevende mag verwacht worden dat hij een werknemer daarbij probeert te ondersteunen. Indien nodig is het belangrijk dat men elkaar aanspreekt op die verantwoordelijkheid om tot optimale communicatie en optimale inzetbaarheid te komen.

motiveren

mo ti ve ren

            /motiv’erf(n)/

            overgank. werkw.; motiveerde, h. gemotiveerd

tot een bep. inspanning aanzetten; van argumenten voorzien, gronden aanvoeren voor –, met redenen omkleden; stimuleren, prikkelen

In onze werkwijze hanteren wij een enthousiaste, heldere, open en prikkelende stijl. Hiermee beogen wij mensen meer in beweging te krijgen. Onze ervaring is dat het veel beter werkt om iemand te motiveren iets te doen, dan iemand op te leggen iets te doen. Waar een controle-arts mensen ‘aan het werk stuurt’, motiveren wij mensen om aan het werk te blijven. De invalshoek is wezenlijk anders en het resultaat ook. Wanneer mensen snappen waarom het logisch is of geen kwaad kan om in een bepaalde situatie aan het werk te blijven, zal de bereidwilligheid groter zijn, dan wanneer dit opgelegd wordt. Daarnaast speelt motivatie een belangrijke rol bij mensen om met plezier of tegenzin aan het werk te gaan. Dit gegeven is onlosmakelijk verbonden met iemands inzetbaarheid. Een werknemer met een grotere motivatie zal bij beperkingen actiever nadenken over oplossing en inzetbaarheid dan iemand met minder motivatie. Het is in die laatste situatie belangrijk om het daar dan over te hebben. Van een leidinggevende mag daarbij weer een motiverende rol naar de werknemers worden verwacht. Wij zullen de leidinggevende hiertoe proberen te inspireren.

efficiënt

ef fi ciënt

            /efisj’ent/

            bijv. naamw.; -er; meest – 

    nuttig effect hebbend; doeltreffend; doelmatig

Efficiënt werken vinden wij belangrijk. Daarmee bedoelen we op een zo optimaal mogelijke wijze werken aan de verheldering van een vraagstuk samen met een werknemer en leidinggevende, zonder tijd en middelen te verliezen aan procedurele zaken of tijdrovende of dure inspanningen. Het is belangrijk om to-the-point te blijven en ons te richten op de oplossing van een vraagstuk. Het werken naar het resultaat, maar ook de manier waarop, wordt op een efficiënte wijze uitgevoerd. Dit geldt zowel voor onze inzet als voor de inspanningen tussen werknemer en leidinggevende om tot een goed resultaat te komen.

implementeren

  im ple men te ren

            /implement’erf(n)/

            overgank. werkw.; implementeerde, h. geïmplementeerd

tot uitvoering brengen, verwezenlijken, effectueren; installeren, testen en in gebruik nemen van procedures, invoeren

Na het verhelderen van het doel en de werkwijze is een belangrijke stap het in de praktijk brengen van de besproken zaken. Hierbij is zowel de aanpak ‘op de werkvloer’ als die ‘in de spreekkamer’ van belang. Wij maken voor de aanpak op de werkvloer gebruik van diverse vormen, zoals workshops, voorlichting en training.  Dat gaat verder dan een eenmalig advies maar zien wij als een proces waarbij we samen met onze klant kijken naar wat er nodig is om interventies te laten slagen en oplossingen ook werkend te houden. Per definitie maatwerk waarbij we geloven in het gebruik maken van de kracht in uw organisatie en het daadwerkelijk aanpakken van belemmeringen. Voor de werkwijze in de spreekkamer is het objectief kijken naar de mogelijkheden van inzetbaarheid het belangrijkste uitgangspunt, waarbij de persoonlijke benadering niet uit het oog wordt verloren. Een heldere, bruikbare terugkoppeling is daarbij vanzelfsprekend.

ziekteverzuim

ziek te ver zuim (het ~ (o.), ~en)

            /z’iktfvfrzœym/

de gevallen van, of elk geval van verzuiming, m.n. van het niet op zijn werk verschijnen door ziekte

Als één na laatste woord moet toch het woord ziekteverzuim worden genoemd. In onze visie komt het woord ziekteverzuim niet meer voor. In het verleden is er een cascade van koppelingen tussen verschillende fenomenen ontstaan: klachten → ziekte; ziekte → arbeidsongeschiktheid; arbeidsongeschiktheid → thuis blijven. Deze koppelingen zijn echter stuk voor stuk onterecht. Het hebben van klachten betekent namelijk nog niet automatisch ziekte. Het ziek zijn is niet hetzelfde als arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheid betekent nog niet volledig thuis zitten. Het is bij klachten of ziekte juist belangrijk te kijken naar inzetbaarheid, naar de mogelijkheden om iets te doen. In de eerste plaats in eigen werk of anders in ander werk.

uitdaging

 uit da ging (de ~ (v.), ~en)

            /’œydaqim/

    uitlokking van zo groot mogelijke prestaties

De uitdaging is om de denkwijze te veranderen. Vanuit het denken in ziekteverzuim en beperkingen naar denken in mogelijkheden en inzetbaarheid. Naar onze mening worden inzetbaarheidvraagstukken teveel afgewenteld op ziekteverzuim. Het is echter belangrijk om zich te realiseren dat deze scope erg beperkend is in het oplossen van het vraagstuk. Het richten op inzetbaarheid is een positieve richting van denken die tot goed resultaat leidt. Het is een uitdaging om samen met u duidelijk te maken aan zowel leidinggevende als aan werknemers dat dit de denkwijze is die uiteindelijk voor alle partijen prettiger werkt.