Zenit houdt zich bezig met de advisering van werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsverzuim, inzetbaarheid en vitaliteit. Zenit werkt samen met u aan het vergroten van de inzetbaarheid binnen uw bedrijf. Wij zijn geregistreerde vrij gevestigde bedrijfsartsen in samenwerkingsverband. Als u bij inzetbaarheidvraagstukken op de juiste manier naar het vraagstuk  kijkt, ziet u mogelijkheden voor inzet. Wij willen u graag helpen dat voor elkaar te krijgen.

Zenit. Als u goed kijkt, ziet u inzet.

Onze visie

Bij ruim 75% van het arbeidsverzuim in Nederland is er geen sprake van een ziektebeeld, maar is er een inzetbaarheidprobleem waarin klachten een deel van het probleem bepalen. Omdat arbeidsverzuim dus meestal niet louter medisch bepaald is, is het belangrijk om het arbeidsverzuim niet te medicaliseren. Wij staan dan ook liever niet te lang stil bij problemen, maar zoeken samen met u naar oplossingen. In onze advisering helpen wij de werknemer en de leidinggevende zelf de oplossing te vinden om het arbeidsverzuim te beperken en het liefst te voorkomen. Het resultaat dient te leiden tot betrokkenheid bij werkgever en werknemer om op een actieve wijze initiatieven te nemen om te streven naar inzetbaarheid.

Onze werkwijze

De manier waarop wij ons advieswerk vorm geven verschilt per organisatie, maar kent een aantal centrale kenmerken en uitgangspunten. Meestal beginnen wij met een korte analyse van uw situatie, om zo goed mogelijk aan te  kunnen sluiten bij het ontwikkelingsstadium van de organisatie. Deze inventarisatie doen wij het liefst gezamenlijk met onze klanten. Op basis daarvan vormt het “over de zender brengen” van onze visie een belangrijke stap in het vervolg. Vaak hanteren wij verschillende vormen daarvoor, bijvoorbeeld in de sfeer van workshops/werkconferenties of voorlichting en training voor sleutelfiguren binnen de organisatie. Aanvullend daarop ruimen wij daarbij ook een belangrijke plaats in voor informatievoorziening en visieontwikkeling richting medewerkers en/of ondernemingsraden, omdat veranderingen in perceptie en gedrag zich niet alleen kunnen beperken tot leidinggevenden maar breed gedragen en uitgevoerd moeten worden. Het vervolgens implementeren van werkwijzen en daadwerkelijke gedragsverandering vraagt een consequente en heldere structuur waarin vooral de borging van interventies geregeld wordt: ook daarin ondersteunen wij op zowel praktisch als strategisch niveau. Aan de hand van een woordenboek willen wij de basis van onze werkwijze duidelijk maken. Wij menen dat wij met de uitleg van enkele woorden voldoende duidelijk kunnen maken.

Contactgegevens

Wij willen de uitdaging graag aangaan om samen met u aan de slag te gaan. Bij veel bedrijven heeft deze aanpak tot succes en tot tevredenheid geleid. Deze tevredenheid is bij zowel werkgevers en leidinggevenden te zien als bij werknemers. De open en heldere aanpak in de spreekkamer en op de werkvloer leidt tot duidelijkheid. Men weet wat men van elkaar verwachten kan en spreekt daar met elkaar over. Door middel van het coachen van zowel leidinggevenden als werknemers en door het aanspreken van beiden op afspraken en door heldere communicatie en ook door het helpen inschatten van iemands mogelijkheden bij ziekte of klachten komen we tot een optimaal resultaat. Het resultaat van deze inspanning is echter wel van een aantal andere woorden afhankelijk: samenwerken, communicatie, coachen, resultaat, verantwoordelijkheid, efficiënt en motiveren. U zult merken dat door het toepassen van alle bovenstaande termen synergie optreedt, die leidt tot het optimaliseren van inzetbaarheid.

 Wij gaan de uitdaging graag samen met u aan!

E-mail: info@zenit.nu